ေစတနာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပညာသင္ၾကားျခင္း စီမံကိန္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသ မ်ားတြင္ စာသင္ ခန္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ား ေဟာင္းမ္း ပ်က္စီး ေနျခင္း၊ ဆရာ / မ ဦးေရ လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးမ်ား မွာ မိဘ စီးပြားေရး အေျခ အေန အရ ပညာ သင္ယူ ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္ မ်ားသည္ ပညာ သင္ၾကား ေရး အတြက္ ရင္ဆိုင္ ေနရ သည့္ အခက္ အခဲ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ......

 

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္... »

 

Our Projects

ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဟာင္း ႏြမ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ ဆရာ/မ ဦးေရလံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးမ်ားမွာ မိဘစီးပြားေရး အေျခအေန အရ ပညာ သင္ယူ ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ားသည္ ပညာ သင္ၾကားေရး အတြက္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ား ကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္(၃) ရပ္ျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႕၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာ သင္ၾကားျခင္း (EPD) စီမံကိန္း” ကို.....

 

ဆက္လက္ဖတ္ရွု့ရန္ »

လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေစတနာ အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြမွာလည္း အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္သာ အေျချပဳပါသည္။ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမွဳ အဆင္႕အတန္း တုိး တက္ ျမင့္မား ေစရန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရည္ အေသြး ျမင့္မား လာေစရန္ ေစတနာ အဖြဲ႕မွ “ေျမၾကီးထဲ တြင္ ရွိေသာ ေဒသအဏုဇီ၀ပိုး” ကို အသုံး ျပဳ၍ ဒိုခ်ပ္ကင္း သဘာ၀ ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္နည္း ႏွင့္ ၀ါးမီးေသြး ေပါင္းခံ ရည္ ထုတ္လုပ္နည္းမ်ား အား အခါ အားေလွ်ာ္စြာ....

 

ဆက္လက္ဖတ္ရွု့ရန္ »